ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014 και ενημέρωση για τις υποψηφιότητες

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ με την υπ’ αρ. 206/30/31-10-2014 απόφασή της, προκήρυξε τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα).

Ως τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τα παραπάνω όργανα ορίζεται η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα υποψηφιοτήτων από την ιστοσελίδα (www.tayfe.gr) ή από το αρμόδιο τμήμα Διοικητικού του Ταμείου.  Υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Οικονόμου Μαρία και Μαυραντζά Έλενα (τηλ. 210-5289550 και 2105289563, fax: 210-5289584, 210-5289551, e-mail: grammateia@tayfe.gr).  

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στην έδρα του Ταμείου, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένες και υπογεγραμμένες) στο mail: grammateia@tayfe.gr, είτε με fax στα: 210-5289584, 210-5289551.

Οι γενικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα για την εκλογή στο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή περιγράφονται στο Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 22, παρ. 4) και εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκριθεί από το εποπτεύον Υπουργείο.  Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη επέλθει, θα σας ενημερώσουμε άμεσα και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.tayfe.gr.

Για την ΠΔΕ

 Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνα Ρετσινά      Ευθύμιος Μακρογιάννης
 

 

Τελευταία νέα