∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οι εργασιακές σχέσεις στην εποχή του Covid-19

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

30042020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID 19 1

30042020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID 19 2

Τελευταία νέα