ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
katastatikoΆρθρο 1 
Ιδρύεται Ένωση εργαζομένων και απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης ή σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών και στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «Σ.Υ.Α.Α.Τ.-ΦΑΡΜΑΚΟΥ», με έδρα την Αθήνα.

 
Άρθρο 2 
Σκοποί
1.Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.
2.Η διαφύλαξη και προαγωγή των ασφαλιστικών, κοινωνικών, εργασιακών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.
3.Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και επέκταση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η επίβλεψη για την εφαρμογή της.
4.Η συμμετοχή σε αγώνες για την επίλυση προβλημάτων για την καλυτέρευση συνθηκών δουλειάς, ηθικής υποστήριξης, επικοινωνίας και αλληλεγγύης των μελών του.
5.Η εκπροσώπηση των μελών του στα ΔΣ των Ασφαλιστικών Ταμείων του Φαρμάκου, ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ, δεδομένου ότι οι ως άνω φορείς είναι καθολικοί διάδοχοι εκ μετατροπής των ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ/ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΠΙΤ/ΤΠΥΦΕ αντίστοιχα και φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.  Η εκπροσώπηση των υπαλλήλων στα ΔΣ των παραπάνω φορέων προβλεπόταν ως υποχρεωτική για θέματα που αφορούν στο προσωπικό, στη λειτουργία και την οργάνωση των φορέων (Ν. 3655/2008, άρθρο 62, παρ. 3 και άρθρο 108, παρ. 3).
6.Η βελτιστοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης των μελών του, καθώς επίσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσής τους.
7.Η συμμετοχή στους αγώνες για την προάσπιση και τη διεύρυνση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
8.Η επαφή με ομοειδείς ή άλλες ενώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
9.Η διεύρυνση για την κάλυψη όλων των εργαζομένων και απασχολουμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς επίσης και η συνένωση με άλλους συλλόγους επαγγελματικής ασφάλισης.
 
Άρθρο 3
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σύλλογος ενεργεί με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο:
1.Μεριμνά για την εφαρμογή του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης, μισθωτής, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, νομικών, και λοιπών προσώπων, μόνιμης ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, κλπ., και εν γένει όλες τις μορφές εργασίας ή απασχόλησης.
2.Υπογράφει ΣΣΕ και εν γένει μεριμνά για την εξασφάλιση καλλίτερων όρων και συνθηκών δουλειάς.
3.Συμμετέχει σε συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και άλλες ενώσεις.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωσή των σκοπών του Συλλόγου, προσλαμβάνει ειδικούς εμπειρογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους για την προαγωγή των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων. 
5.Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, ο Σύλλογος μεταξύ άλλων δικαιούται:
α. Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς, τα μέλη του και τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.
β. Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τον ίδιο ή τα μέλη του.
6.Λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κατά την κρίση του για την προώθηση των σκοπών του.
 
Άρθρο 4
Μέλη-Δικαιώματα και υποχρεώσεις – Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους
Μέλη του Συλλόγου είναι όσοι απασχολούνται στο ΤΕΑΥΦΕ και το ΤΑΥΦΕ με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμβούλου, υπαλλήλου, εργάτη, ευκαιριακά απασχολούμενου και λοιπές μορφές συμβάσεων εργασίας.
Για να γίνει κάποιος μέλος υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο και αποφασίζει την εγγραφή του μέλους στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.
Κάθε εργαζόμενος ή απασχολούμενος που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο απασχόλησης στο ΤΕΑΥΦΕ ή στο ΤΑΥΦΕ ή στον κλάδο απασχόλησής του, μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου.
Το μέλος του Συλλόγου διατηρεί την ιδιότητά του και μετά την αποχώρησή του από την εργασία, εφ’ όσον η καταγγελία της σύμβασης έγινε μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, διατηρείται η ιδιότητα του μέλους τουλάχιστον ένα 6μηνο από την αποχώρηση ή απόλυση από την εργασία του.  Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ή σε διαιτησία, η ιδιότητα του μέλους υφίσταται όσο διαρκεί η παραπάνω διαδικασία.
Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να υπακούουν και να συμμορφώνονται προς το νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και τις  νόμιμες αποφάσεις των καταστατικών οργάνων αυτού, να ενεργούν κατά τρόπον σύμφωνο με το σκοπό του Συλλόγου, να επιδεικνύουν σωματειακή αλληλεγγύη και να παραλείπουν γενικώς κάθε ενέργεια, η οποία αντιστρατεύεται και  θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα αυτού. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να καταβάλουν την ετήσια εισφορά με την οποία επιδιώκεται κατά βάση η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εν γένει δραστηριότητάς του κατά την εκπλήρωση του σκοπού του και που στο σύνολό τους καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και δικαίωμα ψήφου κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών της έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου επέρχεται: 
(α) Με την υποβολή παραίτησης, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται  εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. 
(β) Με το θάνατο αυτού. 
(γ) Με τη διάλυση του Συλλόγου. 
(δ) Με τη διαγραφή αυτού από το Σύλλογο είτε για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό είτε αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά, σπουδαίος λόγος είναι η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων αυτού, η αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου δραστηριότητά του, κλπ..
(ε) Με τη διαγραφή αυτού από τον Σύλλογο λόγω παράλειψης καταβολής της ετησίας υποχρεωτικής εισφοράς του επί τρία (3) συναπτά έτη. Η απόφαση για τη διαγραφή του μέλους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το διαγραφέν μέλος μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του ως μέλος μετά την πάροδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον από τη διαγραφή του και αφού καταβάλλει ολοσχερώς τις εισφορές που έχει καθυστερήσει και βάρυναν αυτό πριν από τη διαγραφή του.
Σε περίπτωση που το μέλος απολέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχει και δεν διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου. Δεν δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή των κάθε είδους καταβεβλημένων συνδρομών ή εισφορών του προς αυτήν. 
Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε και κληρονομείται. 
 
 
Άρθρο 5
Πόροι 
Πόροι του Συλλόγου είναι οι εισφορές των μελών, οι πρόσοδοι της περιουσίας, δωρεές ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο.  Οι εισφορές είναι ετήσιες και το ύψος τους κάθε φορά καθορίζεται από το ΔΣ ή τη Γενική Συνέλευση.
Το ΔΣ για διευκόλυνση των μελών του μπορεί να ρυθμίζει την περιοδικότητα των εισφορών.
 
Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση – Εκλογές
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου.  Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.  Εκλέγει τα όργανα του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του.  
Τη Γενική Συνέλευση διευθύνει τριμελές προεδρείο.
Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο σε τόπο και ημέρα που θα καθορίσει το ΔΣ.
Μπορεί να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσει το ΔΣ ή το 50% +1 μέλος των ταμειακά εντάξει μελών.  
Σε περίπτωση μη απαρτίας, συνέρχεται την ίδια ημέρα, μετά από την παρέλευση μίας ώρας, με την ίδια απαρτία.  Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση γίνεται σε 5 ημέρες και απαιτείται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.  Αν και πάλι δεν σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μετά την πάροδο ενός μήνα.
Η γνωστοποίηση προς τα μέλη για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο το ΔΣ, τρεις ημέρες νωρίτερα και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα.
Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός της περίπτωσης που οι παρόντες δεν σχηματίζουν το 1/3 του αριθμού με τον οποίο σχηματίστηκε η απαρτία.
Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη οργάνων και αντιπροσώπων είναι μυστικές και διεξάγονται με ψηφοδέλτια.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν Καταστατικό τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων και αντιπροσώπων, είναι δε, τριμελής και εκλέγεται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων και αντιπροσώπων του Συλλόγου γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.  Η διάρκεια των εκλογών είναι μία ημέρα.
Η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Κάθε συνδυασμός, εκτός του συνδυασμού των μεμονωμένων υποψηφίων, θεωρείται καταστατικά καταρτισμένος, εφ’ όσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν δεν είναι λιγότεροι του ½ από τις έδρες του συλλογικού οργάνου στο οποίο πρόκειται να εκλεγούν.
Οι έδρες του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμεται ανάλογα με την εκλογική δύναμη των συνδυασμών ή των χωριστών υποψηφίων.  Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.  Το πηλίκο της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.  Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στα όργανα του Συλλόγου και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Χωριστός υποψήφιος, που λαμβάνει ψήφους όσο το εκλογικό μέτρο ή περισσότερους, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εάν ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου.
Οι έδρες, που κερδίζει κάθε συνδυασμός καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του, κατά τη σειρά των σταυρών προτιμήσεως.
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να θέτουν μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως για το ΔΣ και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Με απόφαση του ΔΣ, η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων μπορεί να γίνεται και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 
Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο
Το ΔΣ ασκεί τη διοίκηση του Συλλόγου.  Αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.
Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον  Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Το ΔΣ συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή ο Πρόεδρος.
Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του ΔΣ για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται προσφορότερος.  Περιλαμβάνει δε, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της.
 
Άρθρο 8
Καθήκοντα μελών ΔΣ
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΔΣ και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.  Εκπροσωπεί το ΔΣ και το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.  Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα προς είσπραξη και πληρωμή εντάλματα.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, τηρεί τα πρακτικά, διεξάγει την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.  Συνυπογράφει επίσης, με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα προς είσπραξη και πληρωμή εντάλματα.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων, διενεργεί τις πληρωμές και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα προς είσπραξη και πληρωμή εντάλματα.
Τα Μέλη του τακτικού ΔΣ και οι αναπληρωματικοί, καθώς επίσης τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους, τυγχάνουν της προβλεπόμενης από τα άρθρα 14 παρ. 5, 6, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 προστασίας κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
 
 
Άρθρο 9
Εξελεγκτική Επιτροπή 
Ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική και διοικητική διαχείριση του ΔΣ.  Αποτελείται από τρία μέλη (Πρόεδρο, Γραμματέα, Μέλος), εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με τα άλλα όργανα του Συλλόγου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα περί του ΔΣ.
Μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου.
Συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον χρόνο, έκτακτα δε, όποτε αποφασίσει.
 
 
Άρθρο 10
Απεργία  
Απόφαση για κήρυξη απεργίας ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα για την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, λαμβάνεται α) από το ΔΣ και β) από τη Γενική Συνέλευση.
 
 
Άρθρο 11
Διάφορες Διατάξεις – Τροποποίηση Καταστατικού
1.Ο Σύλλογος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετέχει σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου και των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ ή σε οποιαδήποτε συναφή ή ομοειδή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.  Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει στο Εργατικό Κέντρο της έδρας του. 
Η εκλογή των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα γίνεται σύμφωνα με τα Καταστατικά αυτών.
Η αποχώρηση από τις παραπάνω οργανώσεις γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή διεθνή οργάνωση και να διατηρεί σχέσεις με εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις.
3.Τροποποίηση Καταστατικού, καθώς και διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται με Γενική Συνέλευση ειδικά για το λόγο αυτό συγκαλούμενη, όπου πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε το 50%+1 μέλος των ταμειακά εντάξει μελών και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.  
4.Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
 
Άρθρο 12
Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης.
 
 
Άρθρο 13
Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:
(α) το Μητρώο Μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους,
(β) το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών,
(γ) το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης,
(δ) το Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και
(ε) το Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
Τα παραπάνω βιβλία  δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
 
 
Άρθρο 14
Λύση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος λύεται: 
(α) Αν μειωθούν τα μέλη του κάτω των δέκα (10). 
(β Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. 
(γ) Με απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα.
 
 
Άρθρο 15
Επίσημη γιορτή του Συλλόγου είναι η 14η Σεπτεμβρίου.
 
 
Άρθρο 16
Το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις της σωματειακής και εργατικής Νομοθεσίας.  Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή τη σωματειακή και εργατική νομοθεσία, ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.
 
 
Άρθρο 17
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα δέκα επτά (17), έλαβε αυτή τη μορφή από την Γενική Συνέλευση των είκοσι οκτώ (28) μελών του στις 31/07/2014.  
 
Αθήνα, 31/07/2014
Τα είκοσι οκτώ ιδρυτικά μέλη.
 

Τελευταία νέα