Ανακοίνωση για Εκλογές στο ΤΑΥΦΕ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ανακοίνωση: Εκλογές του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα).

Τελευταία νέα